Katalog informacij javnega značaja

 

 

Naziv organa: 

 

Knjižnica Litija

Parmova ulica 9, 1270 Litija
Tel: 01 8981 153 – uprava
Tel: 01 8980 580 – izposoja
Fax: 01 8980 585
E-pošta: knjiznica.litija@gmail.com
Uradna spletna stran: http://www.knjiznica-litija.si

Matična številka: 1917269
Davčna številka: 16672500
Šifra dejavnosti: 92.511
TRR: 01100-6000069087

Odgovorna uradna oseba:  Andreja Štuhec, direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2006
Datum zadnje spremembe: 31. 1. 2021
Katalog je dostopen: Katalog je dostopen v elektronski obliki na uradni spletni strani Knjižnice Litija


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je 0/92.511 Dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici
 • medknjižnično izposojo
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih  podatkovnih zbirk in informacijskih virov
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo
 • fotokopiranje lastnega gradiva knjižnice
 • rezervacija knjižničnega gradiva
 • opravlja matično in domoznansko dejavnost
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti
 • se vključuje v vse-življenjsko učenje.
 • prireditveno dejavnosti v okviru katere organiziramo fotografske razstave,  potopisna in druga predavanja, literarne večere, glasbene prireditve, gledališke predstave in ostale prireditve
 • prireditve za otroke in mladino: pravljične ure,Predšolska bralna značka, Osnovnošolska bralna značka, Uganke in izbor naj knjige, Knjižni kviz.
 • Organiziramo tudi organizirane oglede Knjižnice in tematske razstave za mladino.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, Litija
Tel: 01 8981 153 – uprava ,
Tel: 01 8980 580 - izposoja
Fax: 01 8980 585
GSM: 051 39 50 90
Uradna spletna stran: http://www.knjiznica-litija.si
E-naslovi:
 • splošno: knjiznica.litija@gmail.com
 • medknjižnična izposoja: knjiznicalit@lit.sik.si
 • Uprava
  Parmova 9, 1270 Litija
  Direktorica: Andreja Štuhec (andreja.stuhec@guest.arnes.si)
  Tel: 01 8981 153
  Fax: 01 8980 585
 • Upravno – administrativna službaOddelek za odrasle s čitalnico         
  Kontaktna oseba: Erna Jurič
 • Oddelek za mladino s čitalnico
  Kontaktna oseba: Majda Jurič Sirk, Tatjana Renčelj
 • Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva
  Vodja oddelka: Tatjana Renčelj
  E-pošta: tatjana.rencelj@guest.arnes.si
  Tel.:8980-580
 • Oddelek potujoče knjižnice in premičnih zbirk
  Kontaktna oseba: Vesna Burja
Enota ŠMARTNO pri Litiji
Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji 
Tel: 01 899 2080
Faks: 01 8980 585
vodja enote: Vesna Burja

Enote kolekcijske potujoče knjižnice
(Jevnica, Gabrovka, Dole, Vače, Polšnik, Sava, Velika Kostrevnica, Štangarske Poljane, Dom Tisje, Primskovo)

 

Organigram organa: Člani sveta Knjižnice Litija:

 1. Aleksandra Mavretič (predstavnica knjižnice) – predsednica
 2. Erna Jurič (predstavnica knjižnice)
 3. Joža Ocepek (predstavnica uporabnikov storitev)
 4. Karlo Lemut (predstavnik Občine Litija)
 5. Marija Osolnik Bajde (predstavnica Občine Litija)
 6. Marta Kmetič (predstavnica Občine Litija)
 7. Boštjan Toplak (predstavnik Občine Šmartno pri Litiji)

 

Pristojna oseba: Andreja Štuhec-direktorica, Parmova 9, Litija
E-naslov: (andreja.stuhec@guest.arnes.si)
Tel: 01 8980 580
Fax: 01 8980 585
 

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS 87/2001) 
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture /ZUJIK/ (Uradni list RS 96/2002)  
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 45/94)   
Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list 73/2003)
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS 105/2003)
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS 42/2004)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73/2003) 
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS 19/2003)
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list 29/2003)
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.
Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke
Zakon o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000 /ZPDZC/)
Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni List RS 56/2002)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/ (Uradni list RS 56/2002, 72/2003,115/2003, 126/2003, 20/2004, 70/2004, 24/2005, 53/2005, 70/2005)    
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS 41/94)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture(Uradni list RS 28/06)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/1999)
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS 39/00)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/ (Uradni list RS 56/1999, 64/2001)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP-UPB1/ (Uradni list RS 94/2004)
Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS 86/2004,
Seznam zbirk:
 • Knjižnični katalog COBISS
 • Knjižne novosti
 • Najbolj brane knjige

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaj

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list št.24/2003). Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu http://www.knjiznica-litija.si, v html obliki, in na sami strani preko povezav še v .pdf (Adobe Reader) in .doc formatih (Microsoft Word). Za branje oz. dostop je potreben novejši internetni brskalnik in ustrezen program za branje .pdf in .doc datotek.

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 0599 79844  
Torek 10:00 do 14:00
Petek 17:00 do 19:00
 
POLETNI DELOVNIK:
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Telefon: 0590 21 313  
Ponedeljek 15:00 do 19:00
Sreda 10:00 do 14:30

POLETNI DELOVNIK
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Poletni delovni čas (julij in avgust)

Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.
 
Knjižnica Gabrovka
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 
Knjižnica Vače
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)